We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Rules of Competition-Swedish

TÄVLINGSREGLER

Evenemanget New York Road Runners (”NYRR”) arrangeras och drivs i enlighet med USA Track & Field (”USATF”) regler och bestämmelser. Deltagare måste dessutom följa alla tillämpliga lagar på stads-, delstats- och federal nivå (inklusive staden New Yorks Parks & Recreation-regler och bestämmelser).

Säkerhet

Evenemangpersonal: Alla deltagare måste följa anvisningar från evenemangpersonalen, som inkluderar NYRR-personal och/eller -volontärer. Deltagare måste avbryta tävlingen omedelbart om de blir tillsagda att göra det av evenemangpersonal, medicinsk personal eller av någon myndighet inklusive brandkår och polis.

Sportslighet: Deltagare som uppför sig osportsligt eller uppträder eller uttrycker sig på ett anstötligt sätt inför evenemangpersonal, NYRR-personal och/eller volontärer kan bli bli diskvalificerade. Osportsligt uppförande inkluderar, utan begränsning, att uppge falska eller vilseledande uppgifter på anmälan till ett evenemang.

Anmälan och nummerlapp

Anmälan till evenemanget: Alla deltagare måste ange korrekta uppgifter, inklusive ålder, kön och nödkontakt i samband med evenemanganmälan. Deltagare får inte byta eller lägga till lagtillhörighet efter ett evenemang har startat. Reglerna för klubblag finns på NYRR:s webbsida: https://www.nyrr.org/charities-clubs-and-community/local-clubs/guideline....

Tävlingsnummer/nummerlapp: Din officiella nummerlapp, som visar ditt tävlingsnummer, måste hela tiden vara helt synlig, och du måste ha på dig nummerlappen framtill och utanpå alla andra kläder.  Tidtagningsenheten (B-Tag) fästs på nummerlappens baksida. För att säkerställa korrekt tidtagning, vik inte och skrynkla inte nummerlappen och täck inte över den med jacka, vätskebälte, vattenflaska eller något annat. Den deltagare som löper utan korrekt påsatt och synlig nummerlapp riskerar att varken mellantider eller sluttider blir registrerade, att inte räknas med i tävlingsresultatet och/eller ges erkännande för avslutad löpning. Om du förlorar din nummerlapp på banan, anmäl detta omedelbart efter loppet till evenemangpersonalen. Du kan eventuellt räknas med bland dem som har slutfört loppet om din starttid registrerades och det kan bekräftas att du fullgjorde loppet.

Överföring tillåts ej: Tävlingsnummer och officiella nummerlappar utfärdas av NYRR till varje enskild deltagare och får inte under några omständigheter överföras, återskapas, kopieras eller modifieras. Du får inte 1) ge bort eller sälja ditt nummer eller din ”tag” till någon; 2) ta emot eller köpa ett nummer eller ”tag” från någon; 3) modifiera, göra kopior på eller någon annan form av avbildning av ditt nummer eller nummerlapp av något skäl (eller låta någon annan göra det); och/eller 4) delta med ett inofficiellt nummer eller nummerlapp (eller ett nummer eller nummerlapp som inte NYRR har tilldelat dig). Det är också förbjudet att försöka göra något av ovanstående och om det upptäcks att någon har brutit mot reglerna blir hen föremål för straffåtgärder, inklusive men inte begränsat till diskvalificering och avspärrning från framtida NYRR-evenemang.

Start

Startfållor: Deltagarna ansvarar själva för att de kommer i tid till sina startfållor, som de har placerats i baserat på deras snabbaste tid, och att gå in i sina tilldelade fållor innan tiden för fållornas stängning. Löpare får byta till en långsammare fålla men får inte flytta fram till en snabbare. Den deltagare som klättrar över ett

staket eller på något annat sätt olovligt tar sig in kan bli diskvalificerad. För deltagarnas säkerhet måste de deltagare som kommer efter det att deras fålla har stängts anmäla sig till den sista fållan.  Av säkerhetsskäl förbehåller sig NYRR rätten att förhindra att individer startar sent. Följ evenemangspersonalens anvisningar när du går in i fållorna. Det är förbjudet att urinera eller ha avföring inne i en fålla och det leder till diskvalificering och/eller avstängning från NYRR-evenemang.

Tävlingsstarten: Tävlingen startas med ett lufthorn om inte annat anges. Alla deltagare måste befinna sig bakom startlinjen när tävlingen startar och måste följa startledarens anvisningar. Om tävlingen har uppdelad start kommer startgrupperna i fållorna att släppas med jämna mellanrum så att grupp A släpps då första starthornet ljuder, nästa grupp då nästa horn ljuder osv.

Tidtagning

Officiell tidtagning: Din officiella sluttid (nettosluttid) registreras med tidtagningssystemet från det att du passerar startlinjen till dess att du passerar mållinjen. Nettosluttiden avgör ordningen på deltagarna och vinnarna för de olika åldersgrupperna—förutom de främsta vinnarna som avgörs från startskott (då först hornet ljuder) till dess att den löparen passerar mållinjen. Startmattorna tas bort efter det att sista gruppen har startat såvida inte antalet anmälda deltagare berättigar att starten hålls öppen längre. När starten har stängts registreras inte fler nettosluttider och tiderna beräknas från det att första hornet ljöd. Om en löpare startar efter det att startmattorna har tagits bort läggs ingen starttid till.

Banan

Banmarkering: NYRR-evenemang (förutom barntävlingar) genomförs på USATF-certifierade banor. Deltagare måste hela tiden hålla sig innanför banans kant. Banan markeras vanligtvis med hinder, trafikkoner, avgränsningar och/eller annan form av markering. Deltagare måste känna igen och förstå evenemangskyltar och -symboler som har med banan, vägbeskrivning och anläggningar att göra och måste följa banledarnas och evenemangpersonalens anvisningar. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till diskvalificering.

Slutföra banan: Om du inte slutför hela banan kommer du att bli diskvalificerad. Saknas officiella mellantider eller om värdena är konstiga kommer de att granskas och du kan bli diskvalificerad. Om du måste lämna banan, måste du komma tillbaka in på banan på samma ställe. Efter det att du har lämnat banan får du inte komma in igen längre fram eller för att bistå eller som farthållare för en annan deltagare.

Hjälp: Farten får inte hållas av icke officiell personal, och andra icke registrerade personer tillåts inte på banan och de får inte heller hjälpa till. En deltagare som får hjälp under evenemanget från någon annan än officiell sjukvårdspersonal kan bli diskvalificerad.

Begränsad tid: Av säkerhetsskäl och för att låta gator och parkvägar öppnas enligt schemat förblir tävlingsbanor öppna för deltagare enligt stängningstiderna som anges på de individuella tävlingssidorna. Deltagare som inte kan slutföra banan innan banan stängs bör uppmärksamma att dryckesstationer och andra tävlingsbekvämligheter kanske inte finns tillgängliga. Deltagare i tävlingar som sträcker sig genom stadsgatorna i New York kan bli ombedda att springa på trottoarerna eller stiga på uppsamlingsbussen, enligt evenemangpersonalens anvisningar. Deltagare på uppsamlingsbussen får inte passera mållinjen.

Mållinjen

 

 

Tidtagning garanteras inte för deltagare som kommer sent, heller inte att de registreras som deltagare som slutfört tävlingen; däremot kan de kontakta vårt tävlingsteam för att få bekräftelse på att de deltagit.

Förbjudna föremål

Följande föremål förbjuds i samband med alla NYRR-evenemang och banor:

• Alla sorters vapen, inklusive eldvapen, knivar, pepparspray osv.

• Farliga föremål eller föremål som kan användas på två sätt som kan anses vara farliga, inklusive hammare, sågar, vassa föremål, paraplyn, stavar, pinnar osv.

• Brandfarliga vätskor, aerosolspray, bränsle, fyrverkeri, giftiga kemikalier och sprängämnen

• Stora paket, kylväskor, tält och regnskydd

• Täcken, sovsäckar och stora filter eller kuddar

• Alkoholhaltiga drycker och illegala preparat av alla slag

• Obemannade flygande enheter, drönare, övervakningsballonger, mini-helikoptrar med kameror, alla flygande föremål med en på/av knapp

• Ogenomskinliga avfallspåsar och alla ogenomskinliga plastpåsar (genomskinliga avfallspåsar är tillåtna)

• Djur/husdjur (utom tjänstedjur som bistår person med funktionsnedsättning)

• Hopfällbara stolar, tältstolar och bord av alla slag

• Glassbehållare

• Behållare med vätska på mer än en liter

• Kemiska föreningar eller biologiska ämnen som skulle kunna betraktas som giftiga

• Barnvagnar

• Ryggsäckar, resväskor, väskor med hjul eller liknande väskor förutom den officiella genomskinliga NYRR-check-väskan

• Camelbaks® och alla sorters drickryggsäckar (vätskebälte och vattenflaska som bärs i handen är tillåtna)

• Tyngdvästar och alla västar med fler än en ficka, särskilt sådana som kan användas för att bära vätska

• Utstyrsel som täcker ansiktet och sådan som tar upp utrymme utanför kroppsomkretsen (kroppsnära utstyrsel är tillåten)

• Allehanda rekvisita inklusive flaggstänger, idrottsutrustning, militär utrustning eller brandutrustning och skyltar som är större än 28 x 43 cm

• Selfiepinnar och kameramonteringar som inte sitter fast direkt på huvudet eller överkroppen

 

Överträdelse av tävlingsreglerna

Alla överträdelser av tävlingsreglerna kommer att anmälas till NYRR:s regelkommitté som kommer att granska överträdelsen och fatta beslut om åtgärd med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter.

Deltagaren kommer att meddelas skriftligen om NYRR:s regelkommittés beslut. Alla uppgifter som visar varför NYRR:s regelkommitté borde fatta ett annat beslut måste lämnas in inom sju dagar från det ursprungliga skriftliga meddelandets datum.

Straffåtgärder

Följande straffåtgärder är endast avsedda som riktlinjer. Regelkommittén förbehåller sig rätten att beakta alla fakta och omständigheter, inklusive upprepade förseelser och vidta straffåtgärder enligt eget gottfinnande.

Ta genväg/inte passera alla mellantidsstationer: Kan leda till diskvalificering, avstängning från framtida NYRR-evenemang i upp till ett år, eller avstängning från nästa års evenemang.

Överföring av tävlingsnummer eller nummerlapp: Om det upptäcks att någon har återskapat, kopierat, modifierat, överfört, köpt eller sålt ett tävlingsnummer eller en nummerlapp (eller försökt att göra något av det föregående) i samband med ett NYRR-evenemang, låter någon annan bära tävlingsnumret eller nummerlappen de själva har tilldelats, eller bär ett tävlingsnummer eller nummerlapp som NYRR inte har tilldelat dem, kommer hen att diskvalificeras och stängas av från framtida NYRR evenemang i upp till ett år eller stängas av från nästa års evenemang.

Obehörig hjälp: Om en registrerad deltagare får obehörig hjälp kan hen bli diskvalificerad. Detta inkluderar om en registrerad deltagare låter en icke registrerad deltagare löpa tillsammans med dem under någon del av banan.

Osportsligt uppträdande: Om en person uppträder osportsligt före, under eller efter ett NYRR-evenemang, inklusive på NYRR RUNCENTER, kan hen diskvalificeras eller förbjudas att delta i framtida NYRR-evenemang.

Evenemangpersonalens anvisningar: Om en registrerad deltagare vägrar att följa evenemangpersonalens anvisningar kan hen diskvalificeras.

Urinera/ha avföring: Om en registrerad deltagare urinerar och/eller har avföring öppet kommer hen att diskvalificeras.

Andra överträdelser: Förutom de överträdelser som nämns ovan kan regelkommittén pålägga straffåtgärder för andra överträdelser som inte anges i tävlingsreglerna beroende på alla relevanta fakta och omständigheter.

Individer som diskvalificeras i en tävling kommer inte att finnas med i tävlingsresultaten och kan spärras från att delta i framtida NYRR-evenemang. NYRR förbehåller sig rätten att avvisa anmälningar och att diskvalificera och spärra vem som helst från att delta i ett NYRR-evenemang. Avvisning/diskvalificering kan grundas på men är inte begränsat till överträdelser av reglerna som har angetts här

 

 

Ytterligare regler för idrottare med funktionsnedsättningar (Athletes with disabilities ”AWD”)

Ytterligare säkerhetsföreskrifter för deltagare med handcykel:

Deltagare med handcykel måste bära cykelhjälm under hela tiden som handcykeln används.

Deltagare med handcykel måste under hela tiden som cykeln är på banan ha en orange säkerhetsvimpel på en flexibel stång som är 150-180 cm lång och fäst vid handcykeln med ett beslag.

Deltagare med handcykel måste alltid hålla sig minst 25 meter bakom farthållarfordonet.

Handcyklar med motor eller pedaler tillåts inte. Ingen kugg-, vevarms-, eller kedjedriven cykelutrustning får användas, inklusive liggcyklar, trehjulingar eller tvåhjulingar som drivs med fotpedal.

Ytterligare information för deltagare med rullstol med drivringar:

Deltagare som använder drivringsrullstol måste använda hjälm hela tiden medan deltagaren befinner sig i rullstolen.

 

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply