We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Rules of Competition-Polish

REGULAMIN RYWALIZACJI

Imprezy sportowe New York Road Runners („NYRR”) są organizowane i zarządzane zgodnie z zasadami i regulacjami organizacji USA Track & Field („USATF”). Uczestnicy muszą również przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów miejskich, stanowych i federalnych (w tym zasad i przepisów Wydziału Parków i Rekreacji Nowego Jorku (City of New York Parks & Recreation).


Bezpieczeństwo

Organizatorzy imprezy: Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać instrukcji organizatorów imprezy, w tym personelu i/lub wolontariuszy NYRR. Bieg należy przerwać niezwłocznie na wezwanie organizatorów imprezy, personelu medycznego lub przedstawicieli władz, w tym strażaków i funkcjonariuszy policji.

Rywalizacja sportowa: Każdy uczestnik, który zachowuje się w sposób niezgodny z zasadami rywalizacji sportowej, zachowuje się w sposób obraźliwy lub stosuje obraźliwy język wobec organizatorów imprezy, personelu NYRR i/lub wolontariuszy, może zostać zdyskwalifikowany. Zachowanie niezgodne z zasadami rywalizacji sportowej obejmuje między innymi podanie nieprawdziwych lub mylących informacji na formularzu zgłoszeniowym.

Numer uczestnika i numer startowy (Bib)

Formularz zgłoszeniowy: W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego należy podać aktualne informacje, w tym wiek, płeć i numer kontaktowy w nagłych sytuacjach.  Uczestnik nie może zmienić lub dodać przynależności do drużyny po rozpoczęciu imprezy. Zasady dotyczące drużyn klubowych można znaleźć na stronie NYRR: https://www.nyrr.org/charities-clubs-and-community/local-clubs/guideline....

Numer startowy/Bib: Oficjalna plakietka zawodnika, z numerem startowym, musi być umieszczona na części przedniej zewnętrznej warstwy odzieży, w dobrze widocznym miejscu i noszona przez cały czas trwania zawodów. Chip służący do pomiaru czasu (B-Tag) jest przymocowany z tyłu numeru startowego. Aby zapewnić dokładny pomiar czasu, nie wolno składać lub zgniatać numeru startowego ani przykrywać go kurtką, paskiem, butelką z wodą ani innymi obiektami. Jeżeli zawodnicy biegną bez prawidłowo przymocowanego i widocznego numeru, czas zakończenia biegu i międzyczasy mogą nie zostać zarejestrowane prawidłowo, mogą nie ukazać się w wynikach, i/lub bieg może nie zostać zaliczony. Fakt zagubienia numeru startowego podczas biegu należy zgłosić do organizatora imprezy natychmiast po ukończeniu biegu. Bieg uznaje się za zaliczony się po uprzednim sprawdzeniu prawidłowej rejestracji czasu zawodnika na starcie i faktu ukończenia biegu.

Zakaz przekazywania numerów: Numery startowe i oficjalne plakietki zawodnika są przypisywane przez NYRR indywidualnie każdemu zawodnikowi i w żadnym przypadku nie można ich przekazywać, powielać ani modyfikować. Nie wolno: 1) oddawać lub sprzedawać numeru startowego lub chipa innej osobie; 2) przyjmować lub kupować numeru startowego lub chipa od innej osoby; 3) modyfikować, kopiować lub powielać w żaden sposób numeru startowego lub plakietki w jakimkolwiek celu (lub zezwalać na takie czynności innym); i/lub 4) uczestniczyć w biegu z nieoficjalnym numerem startowym lub plakietką (np. Numerem startowym lub plakietką, która nie została przypisana uczestnikowi przez NYRR). Wszelkie próby takich czynności są zabronione i każda osoba naruszająca te zasady będzie podlegać karom, w tymi między innymi dyskwalifikacji i zawieszeniu prawa udziału w kolejnych imprezach sportowych NYRR.


Start

Strefa startowa: Uczestnicy powinni przybyć i wejść do strefy startowej przypisanej im w oparciu o ich najlepszy czas biegu. Wejście odbywa się przez wyznaczone punkty przed zamknięciem strefy czasowej. Biegacze mogą cofnąć się do wolniejszej strefy, ale nie mogą przejść do strefy szybszej. Każdy uczestnik, który przejdzie przez barierkę albo wejdzie do strefy w inny, nieprawidłowy sposób może zostać zdyskwalifikowany. Dla bezpieczeństwa uczestników, po zamknięciu strefy startowej spóźnieni uczestnicy muszą zgłosić się do ostatniej strefy. NYRR zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w biegu spóźnionym zawodnikom ze względów bezpieczeństwa. Wchodząc do strefy startowej należy przestrzegać wskazówek organizatorów. Zabrania się wypróżniania lub oddawania moczu w strefie startowej, co może prowadzić do dyskwalifikacji i/lub zawieszenia udziału w imprezach sportowych NYRR.

Rozpoczęcie biegu: Bieg rozpocznie się na sygnał dźwiękowy (air horn), chyba że wskazano inaczej. Wszyscy uczestnicy muszą znajdować się przed linią startu w chwili rozpoczęcia biegu i przestrzegać wskazówek startera biegu. Jeżeli w biegu startują grupy rozpoczynające w różnym czasie, strefy startowe będą zwalniane w regularnych odstępach czasu - strefa A rozpoczyna po pierwszym sygnale dźwiękowym, a kolejne grupy po każdym kolejnym sygnale dźwiękowym.


Pomiar czasu

Oficjalne czasy: Oficjalny czas rzeczywisty (netto) zakończenia biegu jest rejestrowany przez system pomiarowy od czasu przekroczenia linii startu do czasu przekroczenia linii mety. Ten czas określa porządek przyznania nagród za ukończenie biegu i nagród w kategoriach wiekowych - za wyjątkiem nagród dla najlepszych biegaczy, które są ustalane na podstawie czasu od wystrzału startera do przekroczenia mety. Maty kontroli czasu na starcie zostaną usunięte po rozpoczęciu biegu przez zawodników ostatniej strefy, chyba że rozmiar grupy startującej uzasadnia utrzymanie otwartego startu dłużej. Po zamknięciu startu czasy rzeczywiste (netto) nie będą odnotowywane i czas liczony będzie od sygnału dźwiękowego startera. Jeżeli biegacz zaczyna bieg po usunięciu maty kontroli czasu, czas startu nie zostanie dodany.

Trasa

Oznaczenie trasy: Imprezy sportowe NYRR (z wyjątkiem biegów dla dzieci) odbywają się na trasach certyfikowanych przez USATF. Uczestnicy muszą pozostawać w wyznaczonych granicach trasy przez cały czas trwania biegu. Trasa oznaczona jest zazwyczaj barierkami, pachołkami, rozgraniczeniami i/lub innymi znakami. Uczestnicy muszą rozpoznawać i rozumieć stosowane znaki i symbole odnoszące się do trasy, kierunków i obiektów oraz przestrzegać instrukcji służb porządkowych trasy i organizatorów imprezy. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować dyskwalifikację.

Ukończenie trasy: Zawodnik, który nie ukończy całej trasy, zostanie zdyskwalifikowany. Uczestnicy, których międzyczasy są brakujące lub nieregularne w oficjalnych punktach pomiaru czasu, będą podlegać przeglądowi i mogą być zdyskwalifikowani. W przypadku, gdy zawodnik musi zejść z trasy, może na nią powrócić tylko w tym samym punkcie, w którym ją opuścił. Po opuszczeniu trasy nie będzie możliwości powrotu do biegu w celu zajęcia miejsca, biegu jako „pacer” („zając”) lub w celu niesienia pomocy innemu zawodnikowi.

Pomoc: Nieoficjalni „pacerzy” („zające”) i inni niezarejestrowani uczestnicy nie mają prawa znajdować się na trasie biegu ani udzielać pomocy. Uczestnik, którzy otrzyma pomoc w trakcie trwania biegu od osoby innej niż oficjalny personel medyczny może zostać zdyskwalifikowany.

Limit czasu: Ze względów bezpieczeństwa oraz aby umożliwić otwarcie przejazdów w parku zgodnie z planem, trasa biegu pozostanie otwarta dla wszystkich uczestników zgodnie z harmonogramem biegu zamieszczonym na stronie danego biegu. Uczestnicy, którzy nie są w stanie ukończyć biegu przed czasem zamknięcia trasy muszą pamiętać, że punkty z napojami oraz inne obiekty obsługujące bieg mogą nie być dostępne. Uczestnicy biegów odbywających się na ulicach Nowego Jorku mogą być proszeni o przejście na chodnik lub o dojazd na metę pojazdem zbierającym pozostałych uczestników, zgodnie z instrukcjami organizatorów biegu. Uczestnicy dojeżdżający pojazdem nie mogą przekraczać linii mety.

Meta

Jeżeli uczestnicy rozpoczynają bieg z opóźnieniem, nie ma gwarancji, że ich czasy będą odnotowywane i rejestrowane jako czasy oficjalnego ukończenia biegu; tacy zawodnicy mogą jednak skontaktować się z personelem odpowiedzialnym za podliczanie wyników i poprosić o zaliczenie biegu.

Przedmioty zakazane

Na wszystkich imprezach sportowych i na trasach biegów NYRR zabronione są następujące przedmioty:

• Wszelkiego rodzaju broń, w tym broń palna, noże, gaz łzawiący, itp.

• Przedmioty niebezpieczne lub przedmioty „podwójnego zastosowania”, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, w tym młotki, piły, ostre przedmioty, parasolki, kijki, patyki itp.

• Przedmioty łatwopalne, aerozole, paliwa, sztuczne ognie, toksyczne chemikalia i materiały wybuchowe

• Duże opakowania, torby izotermiczne, namioty i zadaszenia

• Kołdry, śpiwory i duże koce

• Napoje alkoholowe i wszelkie nielegalne substancje

• Bezzałogowe urządzenia powietrzne, drony, balony obserwacyjne, mini-helikoptery fotograficzne, oraz wszelkie urządzenia latające wyposażone w wyłącznik.

• Nieprzezroczyste torby na śmieci i wszelkie nieprzezroczyste torby plastikowe (przezroczyste torby na śmieci są dozwolone).

• Zwierzęta (za wyjątkiem zwierząt towarzyszących niepełnosprawnym)

• Wszelkiego rodzaju składane krzesełka, krzesełka kempingowe i stoły

• Szklane pojemniki

• Pojemniki z napojami o pojemności powyżej jednego litra

• Związki chemiczne lub czynniki biologiczne, które mogą być uznane za toksyczne

• Wózki dziecięce

• Plecaki, aktówki, bagaż na kółkach lub wszelkie inne podobne torby za wyjątkiem oficjalnej przezroczystej torby NYRR

• Plecaki typu Camelbaks® oraz wszelkie inne plecaki nawadniające (pasy nawadniające oraz tradycyjne butelki z wodą są dozwolone)

• Kamizelki obciążeniowe i wszelkie inne kamizelki z wieloma kieszeniami szczególne te, które można wykorzystać jako pojemniki z wodą

• Kostiumy zakrywające twarz oraz wszelkie duże/luźne ubrania, które nie są dopasowane do sylwetki ciała (ubrania dopasowane do ciała są dozwolone)

• Gadżety, w tym maszty na flagi, sprzęt sportowy, sprzęt wojskowy i przeciwpożarowy oraz znaki o wielkości powyżej 27 cm x 43 cm

• Wysięgniki do selfie oraz wszelkie inne przyrządy do montowania aparatów, które nie są mocowane bezpośrednio na głowie lub na ciele

 

Złamanie zasad rywalizacji

Wszelkie przypadki naruszenia zasad rywalizacji będą zgłaszane do Komisji ds. przepisów NYRR (NYRR Rules Committee), która zapozna się z wykroczeniem i podejmie decyzję po uwzględnieniu wszelkich istotnych faktów i okoliczności.

Uczestnik otrzyma pisemne powiadomienie o decyzji Komisji. Wszelkie informacje, których celem byłaby zmiana decyzji Komisji powinny być dostarczone w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Kary

Kary przedstawione poniżej mają jedynie charakter informacyjny. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich faktów i okoliczności, w tym powtarzających się wykroczeń, oraz prawo do nałożenia kar, które uzna za stosowane.

Nieprzekroczenie oficjalnych punktów pomiaru czasu/skracanie trasy: Może skutkować dyskwalifikacją z oficjalnych wyników, zawieszeniem udziału w kolejnych imprezach sportowych NYRR na okres do jednego roku lub zawieszeniem udziału w imprezie w następnym roku.

Przekazanie numeru startowego lub plakietki: Każda osoba, która dokona kopii, modyfikacji, przekazania, zakupu lub sprzedaży numeru startowego lub plakietki (lub próby dokonania którejkolwiek z tych czynności) na potrzeby dowolnej imprezy sportowej NYRR, pozwoli innej osobie na noszenie nieprzypisanego jej numeru startowego lub plakietki, lub będzie nosić numer startowy lub plakietkę nieprzypisaną jej przez NYRR, zostanie zdyskwalifikowana, a prawo uczestnictwa w kolejnych imprezach sportowych NYRR zostanie zawieszone na okres do jednego roku lub na udział w imprezie w następnym roku.

Niedozwolona pomoc: Każdy zarejestrowany uczestnik, który otrzyma nieautoryzowaną pomoc, może zostać zdyskwalifikowany. Obejmuje to zarejestrowanych uczestników, którzy dopuszczają niezarejestrowanemu biegaczowi towarzyszyć im w jakiejkolwiek części biegu.

Zachowanie niezgodne z zasadami rywalizacji sportowej: Każda osoba, która zachowuje się w sposób niezgodny z zasadami rywalizacji sportowej przed, w trakcie lub po imprezie NYRR, również na terenie NYRR RUNCENTER, może zostać zdyskwalifikowana lub otrzymać zakaz udział w przyszłych imprezach sportowych NYRR.

Instrukcje od organizatorów imprezy: Każdy zarejestrowany uczestnik, który odmawia zastosowania się do instrukcji organizatora biegu, może zostać zdyskwalifikowany.

Publiczne wypróżnianie się/oddawanie moczu: Każdy niezarejestrowany uczestnik, który wypróżnia się lub oddaje publicznie mocz zostanie zdyskwalifikowany.

Inne naruszenia: Komisja może naliczyć grzywnę za wszelkie naruszenia nieokreślone w niniejszym Regulaminie Rywalizacji na podstawie istotnych faktów i okoliczności.

Osoby zdyskwalifikowane z biegu zostaną usunięte z wyników biegu i mogą otrzymać zakaz udziału w przyszłych imprezach sportowych NYRR. NYRR zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu oraz do zdyskwalifikowania i zakazania udziału dowolnej osobie w dowolnej imprezie sportowej NYRR. Odmowa/dyskwalifikacja może być oparta, ale nie ogranicza się, do naruszeniach opisanych przepisów.

Dodatkowe zasady dla sportowców niepełnosprawnych (Athletes with Disabilities, „AWD”).

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa dla uczestników na handbike’ach (Handcycle Participants):

Uczestnicy korzystający z handbika muszą nosić kask podczas korzystania z takiego pojazdu. 

Przez cały okres trwania biegu uczestnicy korzystający z handbika muszą posiadać pomarańczowa flagę ostrzegawczą zawieszoną na elastycznym maszcie/kiju długości około 60 cm – 72 cm, umocowaną do pojazdu specjalną klamrą.

Uczestnicy korzystający z handbika muszą utrzymać odległość co najmniej 25 metrów między pojazdem prowadzącym w czasie trwania biegu.

Korzystanie z wózków z silnikami i pedałami nie jest dozwolone. Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnego dodatkowego sprzętu z napędem przekładniowym, korbowym lub łańcuchowym, wliczając rowery poziome napędzane siłą mięśni, rowery trójkołowe lub dwukołowe.  

Dodatkowe informacje dla uczestników korzystających z wózków typu Pushrim:

Uczestnicy korzystający z wózków typu pushrim muszą nosić kask podczas korzystania z takiego wózka.

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply