We're closely monitoring the weather forecast for Sunday’s NYRR Fred Lebow Half Marathon. Please check our website and social media for up-to-date information leading up to the race.

Rules of Competition-Dutch

Wedstrijdregels

De evenementen van New York Road Runners (“NYRR”) worden georganiseerd en geleid op grond van de regels en voorschriften van USA Track & Field (“USATF”). Deelnemers dienen zich ook te houden aan alle van toepassing zijnde wetgeving en voorschriften van de stad, de staat en de federale overheid (waaronder de regels en voorschriften voor parken en recreatie van de stad New York (“City of New York Parks & Recreation rules and regulations”).

Veiligheid

Officials van het evenement: Alle deelnemers moeten de instructies opvolgen van de officials van het evenement, waaronder ook medewerkers van NYRR en/of vrijwilligers. Deelnemers moeten zich onmiddellijk uit de race terugtrekken wanneer zij hiertoe opdracht krijgen van officials van het evenement, medisch personeel of de autoriteiten, waaronder brandweermannen en politieagenten.

Sportiviteit: Elke deelnemer die zich onsportief gedraagt, aanstootgevend gedrag vertoont of aanstootgevend taalgebruik bezigt jegens officials van het evenement, medewerkers van NYRR en/of vrijwilligers kan gediskwalificeerd worden. Onsportief gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, het geven van onjuiste of misleidende informatie op een inschrijving voor het evenement.

Inschrijving en racenummer (hesje) deelnemers
Inschrijving voor evenement:
Alle deelnemers moeten de juiste informatie opgeven, waaronder hun leeftijd, geslacht, en contactgegevens in geval van nood, wanneer zij zich voor het evenement inschrijven. Een deelnemer mag een teamaansluiting niet wijzigen of toevoegen nadat een evenement al van start is gegaan. De regels voor clubteams zijn te vinden op de website van NYRR

Racenummer/hesje: Uw officiële deelnemershesje, waarop uw racenummer staat, moet te allen tijde volledig zichtbaar zijn en gedragen worden aan de voorkant van uw borst, bovenop uw buitenste kledingstuk. Het tijdregistratieapparaatje (de ‘B-Tag’) is aan de achterkant van uw hesje bevestigd. Om te zorgen voor een nauwkeurige tijdregistratie, mag u uw hesje niet vouwen of verkreukelen of bedekken met een jack, lopersriem, waterfles of ander voorwerp. Wanneer deelnemers de race lopen zonder dat hun hesje goed bevestigd en zichtbaar is, is het mogelijk dat hun finish- en splittijden niet goed geregistreerd worden en dat zij niet worden opgenomen in de resultaten en/of geen credits krijgen voor het uitlopen van de race. Wanneer u uw hesje op het parcours verliest, meld dit dan direct na afloop van de race bij een official van het evenement. Er kan alsnog een racecredit worden toegekend nadat geverifieerd is dat uw tijd bij de start is geregistreerd en dat u de race hebt uitgelopen.

Overdracht verboden: Racenummers en officiële deelnemershesje worden door NYRR toegekend aan elke specifieke deelnemer en mogen in geen geval worden overgedragen, gereproduceerd, vermenigvuldigd of gewijzigd. U mag: 1) uw nummer of tag niet aan iemand anders geven of verkopen; 2) geen nummer of tag van iemand anders ontvangen of kopen; 3) uw nummer of hesje niet voor enig doel wijzigen of hiervan kopieën of andere reproducties/exemplaren maken (of toestaan dat iemand anders dit doet); en/of 4) niet deelnemen met een onofficieel racenummer of hesje (d.w.z. een nummer of hesje dat niet door NYRR aan u is toegekend). Een poging om een of meer van de bovenstaande zaken te doen, is ook verboden en elke persoon waarvan wordt vastgesteld dat hij of zij deze regels heeft
overtreden kan worden bestraft, waaronder, maar zonder beperking tot, diskwalificatie en uitsluiting van toekomstige NYRR-evenementen.

De start

Startvakken: het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om aan te komen in de aan hen toegekende vakken, op basis van hun beste tempo, en om de aangewezen vakingangen te betreden vóór de vaksluitingstijden. Lopers mogen zich naar een langzamer vak begeven, maar mogen niet naar een sneller vak gaan. Elke deelnemer die over een barricade klimt of anderszins verkeerd binnentreedt, kan worden gediskwalificeerd. Om de veiligheid van de deelnemers te verzekeren, geldt de regel dat zodra een vak gesloten is voor toegang, deelnemers die laat aankomen zich moeten melden bij het laatste vak. NYRR behoudt zich het recht voor om te beletten dat personen laat starten uit veiligheidsoverwegingen. Volg a.u.b. de instructies op van de officials van het evenement bij het binnentreden van de vakken. Wanneer gezien wordt dat iemand in een vak urineert of zijn behoefte doet, kan deze persoon worden gediskwalificeerd en/of uitgesloten van NYRR-evenementen.

Start van de race: de race wordt gestart met een luchthoorn, tenzij anders vermeld. Alle deelnemers moeten bij het begin van de race achter de startlijn staan en de instructies van de racestarter opvolgen. Indien een race zich kenmerkt door een gefaseerde start, zullen er op gezette tijdstippen vakken worden geopend, waarbij vak A begint bij de eerste luchthoorn, gevolgd door een volgende starthoorn voor elke volgende start.

Tijdregistratie

Officiële tijden: uw officiële (netto) finishtijd wordt vastgelegd door het tijdregistratiesysteem vanaf het moment waarop u de startlijn passeert tot het moment waarop u over de finishlijn gaat. Deze tijd bepaalt de volgorde van de finish en de winnaars van de leeftijdsgroepenprijzen — met uitzondering van de prijzen voor de beste finishers, die bepaald worden door pistooltijd (de tijd vanaf de starthoorn totdat de loper de finishlijn passeert). De starttijdmatten worden verwijderd nadat het laatste vak met de race is begonnen, tenzij de grootte van het deelnemersveld rechtvaardigt dat de start langer open blijft. Nadat de start is gesloten, worden er geen nettotijden meer vastgelegd en worden de tijden berekend vanaf het tijdstip van de starthoorn. Indien een loper begint nadat de tijdmatten zijn verwijderd, wordt er geen starttijd toegevoegd.

Het parcours

Parcoursmarkering: NYRR-evenementen (behalve races voor kinderen) worden gehouden op een USATF-gecertificeerd parcours. Deelnemers moeten te allen tijde binnen de grenzen van het parcours blijven. Het parcours kenmerkt zich over het algemeen door barrières, verkeerspylonen, afzettingen en/of andere markeringen. Deelnemers moeten de evenementbebording en -symbolen met betrekking tot het parcours, aanwijzingen en faciliteiten herkennen en begrijpen, en moeten de instructies van de marshals en officials van het evenement opvolgen. Wie verzuimt om dit te doen, kan worden gediskwalificeerd.

Aflegging hele parcours: wanneer u niet het volledige parcours aflegt, wordt u gediskwalificeerd. Deelnemers met ontbrekende of onregelmatige splittijden bij officiële tijdcheckpoints worden geëvalueerd en kunnen worden gediskwalificeerd. Indien u het parcours moet verlaten, keer dan alleen terug op de plaats waar u het parcours verliet. Geen enkele deelnemer mag de race na het verlaten van het parcours hervatten om een plaats vooruit te komen of om op te lopen met of assistentie te verlenen aan een andere deelnemer.

Assistente: niet-officiële ‘hazen’ of andere niet-geregistreerde deelnemers zijn niet toegestaan op het parcours en mogen evenmin assistentie verlenen. Een deelnemer die assistentie krijgt tijdens een evenement van iemand anders dan officieel medisch personeel kan worden gediskwalificeerd.

Tijdslimiet: ter wille van de veiligheid, en om de straten en parkstraten te kunnen heropenen zoals gepland, blijven de raceparcoursen voor alle deelnemers open conform de aangegeven parcourssluitingstijd op de afzonderlijke racepagina. Deelnemers die het parcours niet vóór de sluitingstijd kunnen voltooien, dienen zich te realiseren dat vloeistofstations en andere racefaciliteiten mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Deelnemers aan races die plaatsvinden op de straten van de stad New York kan worden gevraagd om zich te verplaatsen naar de stoepen of aan boord te gaan van de veegbus, conform de instructies van de officials van het evenement. Deelnemers in de veegbus mogen de finishlijn niet passeren.

De finish

Voor late deelnemers kan niet gegarandeerd worden dat hun tijd wordt geregistreerd en vastgelegd als officiële finishers; wel kunnen zij contact opnemen met ons racescoringsteam om een credit voor de race aan te vragen.

Verboden zaken
De volgende zaken zijn verboden voor alle NYRR-evenementen en raceplekken:
• Wapens van welke soort dan ook, waaronder vuurwapens, messen, Mace, enz.
• Gevaarlijke zaken of dual-usezaken die gevaarlijk geacht kunnen worden, waaronder hamers, zagen, scherpe voorwerpen, paraplu’s, palen, stokken, enz.
• Ontvlambare vloeistoffen, aerosols, brandstoffen, vuurwerk, giftige chemicaliën en explosieven.
• Grote pakketten, koelers, tenten en zaken om op te leunen.
• Dekbedden, slaapzakken en grote dekens.
• Alcoholische dranken en verboden middelen van welke soort dan ook.
• Onbemande luchtvaartuigen, drones, surveillanceballonnen, mini-copters voor foto’s en vliegende apparatuur met aan-/uitschakelaar.
• Ondoorzichtige vuilniszakken en niet-transparante plastic zakken (doorzichtige vuilniszakken zijn toegestaan.)
• Dieren/huisdieren (behalve hulpdieren voor mensen met een handicap).
• Opklapstoeltjes, campingstoelen en tafels van welke soort ook.
• Glazen flessen of houders.
• Vloeistofhouders groter dan een liter.
• Chemische stoffen of biologische middelen die als giftig kunnen worden beschouwd.
• Kinderwagens.
• Rugzakken, koffers, roltassen of soortgelijke tassen, anders dan de officiële, doorzichtige NYRR-tassencontroletas.
• Camelbaks® en anders soorten hydrateringsrugzakken (vloeistofgordels en in de hand gehouden waterflessen zijn toegestaan.)
• Gewichtsvesten en vesten met meerdere zakken, met name die welke als waterreservoir kunnen worden gebruikt.
• Outfits die het gezicht bedekken en ruim zittende outfits die groter zijn dan de lichaamsomtrekken (nauwzittende outfits zijn toegestaan.)
• Accessoires, waaronder vlaggenmasten, sportuitrusting, militaire en branduitrusting en borden groter dan 11”x17”.
• Selfie-sticks en camerastatieven of -systemen die niet direct aan hoofd of borst zijn bevestigd.

Overtreding van de wedstrijdregels

Alle overtredingen van de wedstrijdregels worden voorgelegd aan het NYRR Rules Committee, die de overtreding zal beoordelen en een besluit zal nemen, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden.
De deelnemer ontvangt een schriftelijke kennisgeving van het besluit van het NYRR Rules Committee. Alle informatie waaruit blijkt dat het NYRR Rules Committee een andere beslissing zou moeten nemen, moet binnen de zeven dagen na de datum van de initiële schriftelijke kennisgeving worden doorgegeven.

Straffen

De volgende boetes zijn slechts als richtsnoeren bedoeld. Het Rules Committee behoudt zich het recht voor om alle feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen, waaronder herhaaldelijke overtredingen, en geheel naar eigen inzicht straffen opleggen.

Het niet passeren van alle officiële tijdcheckpoints/afsnijden van parcours: dit kan leiden tot diskwalificatie van de officiële resultaten, uitsluiting van toekomstige NYRR-evenementen gedurende maximaal een jaar of uitsluiting van het evenement van volgend jaar.

Overdracht van racenummer of hesje: iedereen waarvan wordt vastgesteld dat hij of zij een racenummer of hesje voor een NYRR-evenement heeft gereproduceerd, vermenigvuldigd, gewijzigd, overgedragen, gekocht of verkocht (of een poging hiertoe heeft gedaan) of die toestaat dat iemand anders het aan hem of haar toegekende racenummer of hesje draagt, of een racenummer of hesje draagt dat niet door NYRR aan hem/haar was toegekend, wordt gediskwalificeerd en uitgesloten van toekomstige NYRR-evenementen gedurende maximaal een jaar of uitgesloten van het evenement van volgend jaar.

Verboden assistentie: elke geregistreerde deelnemer die verboden assistentie krijgt, kan worden gediskwalificeerd. Dit geldt ook voor een geregistreerde deelnemer die toestaat dat een niet-geregistreerde loper met hem of haar oploopt gedurende enig deel van het evenement.

Onsportief gedrag: iedereen die zich onsportief gedraagt voor, tijdens of na afloop van een NYRR-evenement, waaronder bij het NYRR RUNCENTER, kan worden gediskwalificeerd of een verbod op deelname aan toekomstige NYRR-evenementen opgelegd krijgen.

Instructies van officials: elke geregistreerde deelnemer die weigert om de instructie van een official van het evenement op te volgen, kan worden gediskwalificeerd.
Urineren/behoefte doen in het openbaar: elke geregistreerde deelnemer die in het openbaar urineert en/of zijn of haar behoefte doet, wordt gediskwalificeerd.

Andere overtreding: naast de hierboven genoemde overtredingen kan het Rules Committee straffen opleggen voor andere overtredingen die niet omschreven staan in deze Wedstrijdregels, op basis van alle relevante feiten en omstandigheden.

Personen die gediskwalificeerd worden van een race, worden verwijderd uit de raceresultaten en kunnen worden uitgesloten van toekomstige NYRR-evenementen. NYRR behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren en om een persoon te diskwalificeren voor, en uit te sluiten van deelname aan, elk NYRR-evenement. Deze weigering/diskwalificatie kan gebaseerd worden op, maar is niet beperkt tot, de overtreding van de bovengenoemde regels.

Aanvullende regels voor deelnemers met een handicap

Aanvullende regels voor handbikedeelnemers:
Elke deelnemer die gebruikt maakt van een handbike is te allen tijde verplicht om een helm te dragen wanneer hij of zij op de handbike zit.

Elke deelnemer die gebruik maakt van een handbike dient te allen tijde een oranje veiligheidsvlag te hebben op een paal/stok van 5'–6' , die aan de handcycle is bevestigd door middel van een steun terwijl hij of zij zich op het parcours van het evenement bevindt.

Elke deelnemer die gebruik maakt van een handbike dient te allen tijde ten minste 25 meter achter het tempobepalingsvoertuig te blijven.

Handbikes met motoren of pedalen zijnniet toegestaan. Deelnemers mogen geen aanvullende versnellings-, krukas- of kettingaandrijvingsuitrusting gebruiken, waaronder met de voet aangedreven ligfietsen of tricycles.

Aanvullende informatie voor deelnemers met handrolstoelen: Elke deelnemer die gebruik maakt van een handrolstoel moet te allen tijde een helm dragen wanneer hij of zij in de rolstoel zit.

 

Click on a race below to register or view results.
Icon Key
ICON KEY
Completed
Advance Registration
Charity Spots
Near Capacity
Sold Out
Temporarily Closed
Available
Register at Event
In Person
Future Event
Coming Soon
 
TCS New York City Marathon Apply